Meny
Søk

Medlemsvilkår

Her finner du gjeldende medlemsvilkår

Vilkår for registrering, kjøp og medlemskap er våre komplette vilkår. Disse må godkjennes elektronisk eller signeres dersom du kun besøker senteret en gang, registrerer deg for å kjøpe gavekort, kun vil ha treningstips eller tegner medlemskap. De inkluderer også vår personvernpolicy, som forteller deg hvordan vi lagrer og bruker personopplysninger.  

1. Aldersgrense

Det er 18 års aldersgrense for kjøp av medlemskap på Internett. Senteret kan ha aktiviteter for aldersbestemte grupper.

Senteret har aldersbetingede regler for gruppen 13-15 år og 16-17 år. Trening for personer og/eller grupper yngre enn 13 år kan forekomme. Spesielle betingelser gjelder, og opplyses da av senteret.

13-15 år - medlemmet plikter å følge senterets opplæringsopplegg. Dersom medlemmet ønsker å utvide treningsprogrammet sitt eller prøve ny øvelse, kan dette gjøres sammen med veileder. Ellers gjelder spesielle treningstider og regler for denne gruppen, og medlemmet plikter å følge disse. I den måneden medlemmet fyller 16 år går avdragsbeløpet automatisk opp til gjeldende pris for sølvmedlemskap. Medlemmet har fra fylte 16 samme rettigheter og plikter som et hvert annet voksent medlem.
16- 17 år: Medlemmet må følge senterets opplæringsopplegg og får tilbud om medlemsveiledning / treningsveiledning. Medlemmet kan ellers trene fritt. Dersom retningslinjene ikke overholdes kan medlemmet bortvises.

2. Pris ved kjøp av medlemskap
Tegner du medlemskap blir prisen for medlemskapet opplyst i bestillingsbildet eller oppgitt av personalet. Når du tegner medlemskap forfaller innmeldingsavgiften samt treningsavgiften for resten av måneden, og hele kommende måned. Dette kan betales med kort, Vipps eller faktura (fakturgebyr tilkommer). Medlemsavgiften for resten av avtaleperioden er basert på at innbetalingen skjer ved bruk av avtalegiro. Fra måned nummer 3 trekkes avtalt beløp fra kontoen den 20. hver måned. Ved tegning av kontant medlemskap betaler du hele beløpet forskuddsvis på senteret eller på nett. Eventuell bindingstid står i navnet på medlemskapet.

Ved tegning av AvtaleGiro medlemskap i nettbutikken vil både totalprisen for medlemskapet, og beløpet som skal betales på forskudd komme klart frem. Merk at det er beløpet som skal betales på forskudd som vises i kassen i nettbutikken, og ikke totalprisen på medlemskapet.

Prisene kan kun endres etter bindingstidens utløp med 1 måneds varsel. Varsel skjer ved oppslag på senteret / webside / utsendelse av e-post. Ved inngåelse av rabatterte medlemskontrakter vil prisen automatisk justeres til ordinærpris ift. gjeldende prisliste etter 12 mnd. Kunden er selv ansvarlig for å dokumentere krav om rabatt en gang per år for å unngå overgang til ordinær pris.

3. Betaling

Ved innmelding før 15. i måneden forfaller treningsavgift for inneværende måned + administrasjonsavgift på innmeldingstidspunktet. Ved innmelding etter 15. i måneden forfaller treningsavgift for inneværende måned, neste måned og administrasjonsgebyr på innmeldingstidspunktet. Avtalegiro skal etableres rett etter innmelding og kan gjøres på “min side”. Neste betaling trekkes automatisk. Dersom avtalegiro ikke er etablert sendes faktura pr. post med fakturagebyr til gjeldende sats. De medlemmer som har inngått medlemsavtale med avtale om automatisk trekk (avtalegiro), er selv ansvarlig for å inngå tilstrekkelig avtale med sin bankforbindelse. Innbetalingen skal skje til den avtalte tid. Utelatelse av fremmøte fritar ikke undertegnede fra å overholde betalingsterminene. Medlemmet får ikke trene når betalingsratene ikke er á jour. Hvis betaling uteblir i tre måneder kan treningssenteret kreve inn hele det gjenværende kontraktsbeløp. Treningssenteret bruker tredjepart til purretjenester på ubetalte fordringer.

Etter innmelding mottar du medlemsavtalen med kvittering pr. e-post så snart betalingen er registrert hos oss. Gjøres kjøpet i resepsjonen vil du få kvittering der.

4. Bekreftelse på medlemsavtale

Når du har mottatt medlemsavtalen, kan du benytte deg av senteret. Husk å registrere avtalegiro på “min side” eller på skjema i resepsjonen ved første besøk. Dersom du vil ha medlemskort får du det ved første besøk på vårt senter. Du kan også velge å bruke appen “FAMILY” til å registrere besøk (gjelder utvalgte sentre).

5. Varighet og opphør

Varigheten på medlemskapet ditt fremkommer i navnet på medlemskapet, og i teksten om medlemskapet enten i bestillingsvinduet på nett eller prisoversikten på senteret. Senteret har kontantmedlemskap uten bindingstid med kort eller lang varighet, klippekort, løpende medlemskap uten bindingstid og løpende medlemskap med bindingstid på 6 eller 12 måneder. Medlemskap med fast sluttdato (klippekort og kontantmedlemskap) stopper automatisk dersom det ikke fornyes. Løpende medlemskap med eller uten bindingstid løper til det sies opp. Etter bindingstiden kan medlemskapet sies opp med en måneds oppsigelsestid regnet fra første månedsskifte etter at oppsigelsen er treningsenteret i hende. Oppsigelse skal skje skriftlig, på e-post, per brev, eller via nettløsning der det er mulig.

Dersom medlemmet må avbryte treningen permanent på grunn av ulykke, kroniske sykdommer, flytting eller lignende uforutsette forhold, og det ikke er mulig med overføring til et annet treningssenter i Family Sports Club, frafaller bindingstiden og medlemskapet kan avsluttes med en måned oppsigelsestid. Dersom opphør av trening kun er midlertidig kan treningssenteret velge å bevilge frys i stedet for avslutning av medlemskapet. Medlemmet må kunne dokumentere forholdet, og det må komme klart frem av dokumentasjonen hvorfor avbrudd er nødvendig.Treningssenteret kan kreve ytterligere dokumentasjon dersom dokumentasjonen ikke er tilfredsstillende.

6. Midlertidige avbrudd av medlemskap
Avtale om avbrudd må gjøres skriftlig på forhånd, og grunnen må kunne dokumenteres. Bruddet må være på minimum én måned. Godkjente grunner er sykdom, barselpermisjon, studier/arbeid utenbys. Avbruddsperioden legges til på slutten av medlemskapet som skal være minimum 12 fullt betalende måneder. Midlertidig avbrudd i forbindelse med ferie kan kun benyttes i enkelte medlemskap, og kun i begrenset periode. Feriefrys har adm. gebyr.

7. Legeattest

Dersom midlertidig avbrudd eller opphør av kontrakt skal kunne innvilges av helsemessige årsaker må medlemmet dokumentere grunnen med en utfyllende legeattest. Legeattest må beskrive hva som gjør at medlemmet ikke er i stand til å benytte seg av senterets tilbud om fysisk aktivitet. Treningssenteret kan be om en annen leges vurdering på treningssenterets regning.

8. Overdragelse av medlemskap
Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til annen person.

9. Kortinformasjon

Når du handler hos Family Sports Club blir betalingen behandlet av Teller, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa, American Express og MasterCard/Eurocard. All kortinformasjon blir

oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

10. Angrerett

Ved tegning av medlemskap via Internett har medlemmet 14 dagers ubetinget angrerett. Etter angrerettloven kap 4, §18, kan medlemmet gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager fra den dagen bekreftelsen på inngått avtale, angrerettsskjema og de foreskrevne opplysningene om angrerett er mottatt. Melding om bruk av angreretten må gis til Family Sports Club innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Et ferdig utfylt angrerettskjema som kan benyttes sendes ut pr. e-post sammen med bekreftelse på inngått medlemsavtale. Angrefristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp. Medlemmet bør sørge for at dette kan dokumenteres.

Du kan benytte treningssenteret når du har mottatt medlemsavtalen. Dersom du benytter treningssenteret før utløpet av angrefristen må du betale for denne bruken dersom angreretten benyttes, jfr. angrerettloven § 20. Prisen du belastes er kr. 200,- per gang.

Hvis medlemskort er utlevert, må denne returneres dersom angreretten benyttes. Har du benyttet deg av vårt tilbud om gratis veiledningstime med instruktør, så forbeholder vi oss også retten til å ta betaling for denne timen med kr. 300,- dersom angreretten benyttes.

11. Trening på eget ansvar
Det er enighet om at trening skjer på eget ansvar. Undertegnede er ansvarlig for han/hun er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av de ytelser som tilbys. Treningssenteret fraskriver seg ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under undertegnedes opphold i treningssenteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler med mindre senteret har opptrådt uaktsomt. Foreldre er ansvarlige for medbrakte barn med mindre barna er plassert i organisert barneparkog personalet etter avtale skal ivareta barnets sikkerhet. Treningssenteret forplikter seg til å vedlikeholde alt treningsutstyr så ulykker kan unngås. Ved gjestetrening gjelder denne kontrakts vilkår. Regler for gjestetrening mottas separat på forespørsel.


12. Medlemsplikter og utestenging
Medlemmet plikter på sine fremmøter i treningssenteret å registrere gyldig medlemskort eller medlemskort på mobil. Treningssenteret skal klart og tydelig informere om regler og instrukser som gjelder for virksomheten, og fastsetter de regler som gjelder ved senteret. Medlemmet plikter å følge de anvisninger og regler som treningssenteret gir. Ved overtredelse som ansees som vesentlig mislighold av avtalen kan treningssenteret etter forutgående skriftlig varsel bringe avtalen til opphør uten plikt til å foreta refusjon av innbetalt medlemsavgift for inneværende måned.

13. Ubemannet åpningstid

Treningssenteret kan ha helt eller delvis ubemannet åpningstid. Enkelte medlemskap gir rettighet til å trene i ubemannet åpningstid. Medlemmet må på ingen tidspunkt slippe inn andre som ikke har kort på treningssenteret. Dersom kan treningssenteret ilegge tilleggsgebyr på 500 kr og avslutte medlemskapet uten plikt til å foreta refusjon av innbetalt medlemsavgift for inneværende måned.


14. Endring av ytelser
Treningssenteret har rett til å sesongendre timeplan, åpningstider og redusere eller holde stengt på offentlige fridager og helligdager med 14 dagers varsel. Dersom det skjer vesentlig permanent innskrenking av åpningstid eller store innskrenkninger i treningstilbud som berører medlemmet kan kontrakten sies opp.


15. Tilleggsvilkår ved umyndig medlem
Foresatte må være tilstede ved registrering av kontrakt og signere sammen med medlemmet. Foresatt må også registreres i systemet, slik at foresatt kan knyttes til kontrakten til umyndig medlem. Avdrag på avtalegiro skal trekkes fra foresattes konto, fullmakten skal signeres og legges ved kontrakten.


16. Rent senter
Treningssenteret har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.

For medlemmer: Som medlem tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir treningssenteret rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at listen til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no

Treningssenteret har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg  på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. Dersom jeg ikke signerer avtalen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og treningssenteret har anledning til å heve avtalen.

17. Treningssenteret kan overdra denne kontrakt med alle rettigheter til tredjemann.

18. Videoovervåkning

Av hensyn til sikkerhet er treningslokalet videoovervåket.

19. Personvernpolicy

Ønsker du å komme i kontakt med personvernansvarlig på ditt senter kan du henvende deg til senteret ved oppmøte, på telefon eller e-post.

På ditt Family Sports Club-senter lagrer vi og bruker personopplysninger som er nødvendig for å kunne drive treningssenter. Vi prøver å begrense omfang og bruk til det mest nødvendige, uten at det går utover produktet og opplevelsen vi ønsker å levere. Du kan be om innsyn i opplysningene vi har om deg, eller be om å få de slettet. Så lenge du ikke har et aktivt kundeforhold eller vi er pålagt å lagre informasjonen av andre årsaker vil vi etterkomme ditt ønske så fort vi kan.

Når du registrerer deg på senteret eller nettsiden vår samler vi navn, adresse, fødselsdato, e-post og mobilnummer. Blir du kunde lagrer vi også bilde og betalingsinformasjon, i tillegg til besøkshistorikk og hvilke aktiviteter du deltar på. Vi bruker denne informasjonen og oppretter en profil til deg i vårt medlemssystem. I dette systemet bruker vi informasjonen for å sende regning, registrere betaling, gi deg tilgang til senteret, tilgang til “Mine sider”, gi deg mulighet til å booke aktiviteter (gruppetimer, PT, veiledning, barnepass m.m.), gi deg historikk om dine besøk, foreslå aktiviteter vi tror du liker og til å ha kontroll på hvem som besøker oss. Dersom du gir oss ditt samtykke vil vi gi deg målrettet informasjon om medlemskap, treningstips, informasjon om medlemsfordeler og annet vi tror du vil like hos oss. Vi vil gjøre dette gjennom SMS, e-post, telefon, Facebook og Google. Du må aktivt godta det, og du kan når som helst velge å ikke motta noen informasjon fra oss.

Om du ønsker kan du velge å laste ned våre applikasjoner, “FAMILY” og “Tren med FSC”. Disse gir deg tilgang til forskjellige funksjoner, blant annet medlemskort på mobil, booking, logge treningsdata, aktivitetsmåling og du kan samle treningsdata fra andre apper og få all treningsdata i en app. Du dele denne informasjonen med oss. Det kan være nyttig for å delta i konkurranser, for å få trenings- og kostholdsråd eller i sammenheng med veiledning. I enkelte tilfeller kan du også ta en undersøkelse som gir deg informasjon om hvilken type trening som er riktig for deg. Vi får denne informasjonen og vil gi deg treningsråd basert på dette. Undersøkelsen, bruk av appene eller å dele treningsdata med oss er valgfritt, og du trenger bare gjøre det om du ønsker. Du kan også velge å ikke motta treningsråd fra oss.

Personopplysninger er beskyttet i systemene våre. Data er beskyttet med innlogging og tiltak for å begrense innsyn. All aktivitet i våre systemer loggføres. Systemleverandør og innfordringspartner har nødvendig tilgang i systemene, og til deler av informasjonen som ligger der. Dette er strengt regulert gjennom avtaler vi har med dem. Vi vil aldri gi din informasjon til andre.

Når du registrerer deg hos oss uten å kjøpe en tjeneste, lagrer vi informasjonen din i 12 måneder. Dersom du kjøper en tjeneste vil vi av regnskapsmessige årsaker lagre noen personopplysninger i fem år etter at tjenesten opphører (gavekort brukt opp, oppsigelse av medlemskap etc).12 måneder etter tjenesten opphører anonymiserer vi persondata, slik at vi ikke kan identifisere deg eller bruke dine opplysninger. Uidentifiserbar data om besøkshistorikk, notater, bookinghistorikk, aktiviteter du har deltatt på beholdes. Etter 5 år slettes alle personopplysninger permanent. Vi lagrer papirkontrakter i 6 år etter at kundeforholdet avsluttes.

Nettstedet vårt, fsc.no, benytter informasjonskapsler for å gi en bedre brukeropplevelse. Dette gir oss ikke identifiserbar data for å analysere prestasjonen til nettsiden. Våre servere logger IP-adressene for alle besøkende. Disse benyttes ikke til å identifisere individuelle personer eller datamaskiner. Vi kan benytte tredjeparts annonseplattformer som for eksempel, men ikke begrenset til, Facebook, Instagram og Google. Annonser kan i noen tilfeller rettes mot deg som har besøkt nettsiden vår eller utført en spesielle handling på nettsiden vår. Annonser kan være tilbud eller informasjon om senterets tjenester, enten generelt eller som vi tror er relevant for deg.

Du kan når som helst be om at vi sletter dine personopplysninger. Så lenge du ikke har et aktivt kundeforhold, ubetalte regninger eller vi er pålagt å lagre informasjonen av andre årsaker vil vi etterkomme ønske så fort vi kan.