Generelle vilkår

Family Sports Club, Aktiv365 og Aktiv Trening (gjeldende fra 8.5.2024)

MEDLEMSVILKÅR 

 1. Generelt 
  - Trening på eget ansvar 
  - Personvern og markedsføring 
  - Antidopingpolicy 
  - Force Majeure 
  - Tvisteløsning 
 1. Medlemskap 
  - Hvem kan tegne medlemskap 
  - Familiemedlemskap  
  - Årlig administrasjonskostnad  
  - Rabatt 
  - Varighet og opphør
  - Frys av medlemskap 
  - Endringer i avtale 
  - Sperring og heving av medlemskap 
  - Betalingsbetingelser 
 1. PT/ Livsstil 
 1. Frisk Helsemedlemskap
 1. GENERELT  

Generelle medlemsvilkår er våre komplette vilkår som gjelder samtlige Family Sports Club, Aktiv365 og Aktiv Trening sentre, heretter betegnet som “kjeden”. Disse må godkjennes elektronisk eller signeres på papir ved opprettelse av medlemskap.  

Omfanget av de ulike typer medlemskap, priser og produkttilbud fremgår av gjeldende beskrivelser på Family Sports Club sin nettside, fsc.no, Aktiv365 sin nettside aktiv365.com og Aktiv Trening sin nettside aktivtrening.no.  

Trening på eget ansvar 

Treningssenteret fraskriver seg ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i treningssenteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt. Treningssenteret forplikter seg til å vedlikeholde alt treningsutstyr så ulykker kan unngås.  

Skapene i garderobene skal kun benyttes mens man trener og det er ikke anledning til å oppbevare ting i skapene når man ikke er på trening. Dersom et medlem oppbevarer ting i skap mens de ikke er til stede har senteret rett til å bryte opp låsen og oppbevare tingene. Dersom medlemmet ikke henter de gjenglemte tingene innen 14 dager, har senteret etter eget valg rett til å kaste eller gi bort tingene.  

Treningssenteret kan ha ubemannet åpningstid, og medlemmet som benytter treningssenteret i ubemannet åpningstid må være klar over det ikke er personal til stede i dette tidsrommet. Medlemmet er kjent med den risiko at uønsket hendelse kan oppstå, og at personalet da ikke er til stede for å veilede.  

Opphold i kjedens sin barnepass skjer på foreldres ansvar, men kjeden skal tilrettelegge for at minst mulig farlige situasjoner oppstår. Barn skal kun oppholde seg i barnepass mens personale er til stede. 

Ved registrering, kjøp av medlemskap eller annen tjeneste bekrefter vedkommende at alle oppgitte opplysninger er korrekte.  

Kjeden forbeholder seg retten til å kunne stenge hele eller deler av anlegget på helligdager, samt redusere åpningstiden i forbindelse med ferie og offentlige fridager. Tilbud om organisert trening som gruppetrening, kurs, personlig trening og annen aktivitet organisert av senteret vil variere ift. sesong, ferie, helligdager, og vil kunne endres basert på etterspørsel. Medlemmet kan oppleve kortere stengningsperioder eller reduserte åpningstider ved eksempelvis nødvendig vedlikehold, uten at det gir medlemmet rett til kompensasjon. 

Personvern og markedsføring 

Senteret kan være kameraovervåket for å hindre misbruk av nøkkelkort og annen ureglementert adgang. Kameraovervåkningen blir alltid utført i overensstemmelse med norsk personvernlovgivning. 

Medlemmet samtykker til at kjeden kan lagre og bruke personopplysninger. 

Informasjonen som oppgis ved innmelding i kjeden vil også kunne benyttes for å kontakte medlemmet per sms og e-post før og etter oppsigelse av medlemskapet, for å tilby de til enhver tid beste vilkårene og produktene til kjeden. Medlemmet kan selv reservere seg mot dette på nettsiden og i appen. 

Kjeden utleverer ikke personopplysninger til tredjepart, med unntak av eventuelt oppkjøp. Se forøvrig vår personvernerklæring.

Medlemmet samtykker til at kjeden lagrer treningshistorikk. Medlemmet kan når som helst be om innsyn i denne informasjon. 

Opplysninger tilknyttet betalingsinformasjon vil bli lagret i 5 år i tråd med regnskapsloven. 

Antidopingpolicy  

Kjeden har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på våre treningssenter. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.  

Medlemmet forplikter seg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Se oppdatert liste på www.antidoping.no  

Kjeden har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler skal medlemmet være innforstått med at det vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil medlemmet bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter medlemmet til å avgi dopingprøve mens han/ hun befinner seg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. Ved positiv dopingtest vil medlemmet bli utestengt fra senteret umiddelbart uten refusjon av evt. forskuddsbetalt medlemsavgift, og tilfellet blir anmeldt. Medlemmer som unnlater å møte til dopingtest vil bli utestengt. 

Ved signering av denne medlemsavtale aksepterer medlemmet å være kjent med kjeden sin Antidopingpolicy og innrette seg deretter.  

Force Majeure 

Sentrene er ikke ansvarlig for hindring eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor sentrene sin kontroll, og som sentrene ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgene av (Force Majeure). 

Tvisteløsning 

Tvister mellom medlemmet og kjeden skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for ordinære domstoler, med Bergen som verneting. 

Treningskontrakten er underlagt norsk lov. 

 1. MEDLEMSKAP  

Medlemskap i kjeden kan tegnes av personer som:  

 • Vurderer egen fysisk form god nok til å utnytte tilbudet.  
 • Ikke har utestående gjeld til kjeden. 
 • Ikke er utestengt fra ett eller flere sentre i kjeden.  
 • Er over 18 år.  
 • Personer fra 15 til 17 år kan opprette medlemskap med foresatte som betalerperson.  
 • Personer fra 13-14 år kan melde seg inn om de tar et eget kurs i regi av senteret i forkant av innmelding. 
 • Så lenge medlemmet er under 18 år er foresatte juridisk ansvarlig for medlemskapet. 
 • Lokale avvik og egne treningstider kan forekomme for personer under 18 år, kontakt ditt senter for informasjon. 

Alle medlemskap er personlige og kan ikke benyttes av andre enn medlemmet selv. Dersom man slipper andre inn på senteret vil medlemmet bli ilagt et gebyr tilsvarende 6 måneders medlemsavgift. Medlemmet har ansvar for å forhindre at medlemskortet/app blir misbrukt av andre. Tap av kort eller mistanke om misbruk skal snarest meldes til kjeden.  

Medlemmet må påse at alle besøk blir registrert ved bruk av medlemskort/app. 

Kjeden har rett til å overdra avtalen til tredjepart ved eierskifte i morselskap eller det enkelte senter. 

Det er medlemmets ansvar at kjeden til enhver tid sitter på korrekt kontaktinformasjon. Kontaktinformasjon kan endres på nettsiden, i appen eller på ditt lokale senter. 

Avtaler kjøpt på nett er digitalt signert ved godkjennelse av våre vilkår.  

Familiemedlemskap  

Familiemedlemskap er medlemskap til hele familien til en rabattert pris. Medlemskapet tilbys på utvalgte sentre, og kan tegnes for to til fem familiemedlemmer. Medlemmene som inngår i medlemskapet må ha samme folkeregistrerte adresse. Det er en begrensning på fem familiemedlemmer som kan inkluderes i medlemskapet. 

Årlig administrasjonskostnad 

Den årlige administrasjonskostnaden tilkommer innen én måned etter innmelding, deretter én gang pr. kalenderår og gjelder alle våre medlemskap. For enkeltmedlemskap er prisen kr 349,-, for Familiemedlemskap er prisen kr 700,- selv om det er flere enn to medlemmer. Lokale avvik i prisen kan forekomme. Dersom et medlem avslutter sitt medlemskap, og senere tegner nytt medlemskap tilkommer ny administrasjonskostnad.  

Rabatt 

Student, pensjonist, bedrifts- eller familierabatt kan være gjeldende, men det er medlemmets ansvar å kreve rabatten. Rabatten har ikke tilbakevirkende kraft.  

Ved inngåelse av en rabattert treningskontrakt (student, bedrift, kampanjetilbud e.l.) vil prisen automatisk, og uten ytterligere varsel, kunne justeres til ordinær pris i henhold til gjeldende prisliste etter eventuell bindingstid. Medlemmet er selv ansvarlig for å fremvise dokumentasjon på at rabatten skal opprettholdes utover eventuell bindingstid. 

Varighet og opphør  

Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i kontrakt. Ved kjøp av medlemskap med bindingstid vil bindingstiden være på 12 måneder, med mindre noe annet er spesifisert i kontrakten. Etter utløpt bindingstid, og ved kjøp av medlemskap uten bindingstid (Flex), er oppsigelsestiden en måned regnet fra førstkommende månedsskifte.  

Alle avtaler løper til medlemmet selv sier den opp. En 12 mnd. avtale vil etter bindingstid løpe videre uten ny bindingstid. Oppsigelse kan gjøres i appen eller via e-post. Medlemmet skal få bekreftelse om at oppsigelsen er registrert, og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med sitt senter. 

Medlemmet har rett til å avslutte kontrakt (angrerett) ved å gi skriftlig melding til kjeden innen 14 dager etter inngåelse av treningskontrakt, jf. angrerettloven § 20. Dette gjelder kun dersom medlemskap er inngått utenfor et Family Sports Club/Aktiv365-senter. Medlemmet kan benytte angreskjema tilsendt ved innmelding på nett. Dersom medlemmet starter å trene før angrefristens utløp, vil medlemmet være forpliktet til å betale for den del av tjenesten han/hun har mottatt frem til melding om bruk av angrerett er gitt.  

Dersom medlemmet må avbryte treningen permanent på grunn av ulykke, varige kroniske sykdommer, flytting eller lignende, og det ikke er mulig med overføring til et annet treningssenter i kjeden, frafalles bindingstiden og medlemskapet kan avsluttes med en måned oppsigelsestid fra dokumentasjon leveres. Dokumentasjon må fremlegges og det er opp til kjeden å vurdere om dokumentasjonen er tilstrekkelig. 

Frys av medlemskap  

Frys er ikke inkludert i medlemskapet med mindre man har tilleggsproduktet Frys, men er det av helsemessige årsaker, utstasjonering i jobb, studier i utlandet o.l. kan medlemskapet fryses mot dokumentasjon.   

For å kunne fryse medlemskapet uten dokumentasjon kan Frys legges til i medlemskapet ditt. Dette er et tilleggsprodukt som gir rett til frys i angitte antall måneder, og forplikter medlemmet til å betale 12 måneders Frys til angitt pris. Frys har 12 måneders bindingstid uavhengig av bindingstiden på medlemskapet, og kan inngås når medlemskapet inngås eller på et senere tidspunkt.  

Avtale om frys av medlemskapet må gjøres skriftlig på forhånd, og pausen må være på minimum én måned. 

Ved frys av Familiemedlemskap fryses medlemskapet for samtlige brukere. 

Endringer i avtale 

Kjeden har rett til å gjøre endringer i priser og vilkår. Kjeden forbeholder seg retten til å foreta årlig indeksregulering av løpende avtaler uten forutgående varsling, dette gjelder også medlemskap i bindingstid. Ved endring i medlemsavgiften utover dette, skal medlemmet varsles minimum en måned før prisjusteringen trer i kraft. 

Endringer kjeden antar vil være av en viss betydning og til ugunst for medlemmet, skal varsles minimum en måned før endringen trer i kraft, og medlemmet gis rett til å terminere kontrakten. Dette gjelder også i eventuell bindingstid. 

Sperring og heving av medlemskap  

Kjeden har rett til å sperre medlemskapet inntil forholdet er rettet eller heve avtalen med umiddelbar virkning dersom medlemmet vesentlig misligholder kontrakten. 

 • Ved mislighold av betaling av én forfalt månedsavgift og andre avgifter vil tilgangen sperres 
 • Ved mislighold av betaling av tre forfalte månedsavgifter og andre avgifter kan kjeden heve avtalen. 
 • Ved brudd på sikkerhets- eller ordensregler, etter mottatt skriftlig advarsel kan kjeden heve avtalen eller sperre tilgangen for en gitt periode. 
 • Ved brudd på kjedens Antidopingpolicy kan kjeden heve avtalen. 
 • Ved misbruk av medlemskort kan tilgangen sperres, og medlemmet kan bli ilagt et gebyr tilsvarende 6 måneder månedsavgift. 

Sperring av medlemskapet i henhold til dette punktet fritar ikke medlemmet fra å betale medlemsavgift. Dersom avtalen heves i henhold til dette punktet mens medlemmet er i bindingstid, plikter medlemmet å betale et bruddgebyr tilsvarende medlemsavgift for den resterende delen av bindingstiden. 

Betalingsbetingelser 

Medlemmet skal betale medlemsavgift og eventuelle avgifter iht. kjeden sin til enhver tid gjeldende prisliste. Medlemmet har prisgaranti for månedsavgift i eventuell kampanjeperiode. Medlemskapet betales forskuddsvis til avtalt tidspunkt hver måned, betaling i mai dekker f.eks. juni. Ved oppstart kan særskilte vilkår gjelde.  

Medlemmer som har inngått treningskontrakt med avtale om automatisk trekk (AvtaleGiro, repeterende kortbetaling eller andre lignende ordninger), er selv ansvarlig for å inngå tilstrekkelig avtale med sin bankforbindelse og sørge for korrekt betaling. Fakturagebyr tilkommer hvis avtalegiro eller kortfullmakt ikke er opprettet eller ikke fungerer. 

Dersom betaling ikke er mottatt ved forfall vil det etter 8 dager sendes betalingsoppfordring på SMS. Dersom betaling ikke er mottatt etter 14 dager vil betalingsoppdraget overdras til tredjepart og purregebyr tilkommer. 

Betalingsinformasjon kan endres på “min side” på fsc.no/aktiv365.com eller i appen ved å logge inn med oppgitt e-postadresse. Der finnes også opplysninger om medlemskap og månedspris.  

Medlemmet er pliktig til å umiddelbart gi skriftlig beskjed til kjeden hvis det skjer endring av noen av medlemmets personopplysninger slik som navn, adresse, telefon eller e-post. Kjeden har ikke ansvar for de tilfellene der en eventuell betalingspåminnelse eller informasjon ikke mottas på medlemmets til enhver tid aktuelle og oppgitte personopplysninger.  

 1. PT/LIVSSTIL ETC. 

Særskilte vilkår knyttet til personlig trening  

Kansellering av time med personlig trener, herunder første introduksjonstime skal gjøres skriftlig minimum 24 timer før timens start. Dette skal fortrinnsvis sendes på SMS/ epost til PT, alternativt til senteret. 

 
Time som kanselleres for sent, eller ved manglende oppmøte vil bli belastet kunden iht. gjeldende priser. 

Se PT kontrakt for mer informasjon. 

 1. BEHANDLINGSAVTALEN I FRISK HELSEMEDLEMSKAP 
 1. HVA AVTALEN OMFATTER  

Avtalen omfatter følgende, med de begrensningene som følger av punkt 2.2:  

 • Videokonsultasjon med allmennlege 
 • Tekst-basert reseptfornyelse 
 • Videokonsultasjon med psykolog 
 • Medisinsk sykepleierrådgivning over telefon 24/7  

Forutsetninger for bruk av Frisk Helsemedlemskap  

For å kunne benytte seg av helsetjenester som avtalen omfatter, må medlemmet ha fødsels- og personnummer, eventuelt D-nummer. Medlemmet må også ha norsk mobilnummer og BankID/BankID på mobil.  

Bestilling av time til utredning og behandling  

Medlemmenes avtale er med kjeden. Helsetjenestene i Frisk leveres av kjedens underleverandør Digital Medical Supply Norway AS (heretter “Kry”). Medlemmene henvender seg til kjeden for henvendelser om medlemskap og betaling.  

Helsetjenestene formidles til medlemmene via Kry-appen via web eller mobil (“Applikasjonen”). Alle bestillinger av Helsetjenester må gjøres via Applikasjonen. I det tilfelle medlemmet blir henvist fra en videolege til videre undersøkelse og/eller behandling, er medlemmet selv ansvarlig for å dekke kostnaden utover det som omfattes av avtalen.  

Kry kontaktes i de tilfeller medlemmet har tekniske problemer i Applikasjonen eller ved medisinske spørsmål til Helsetjenestene. Kontakt Kry-support på:  

 • Telefon (+47) 23 65 34 30 alle hverdager 8.00 - 16.00 
 • E-post: support@kry.no  

Etter gjeldende regelverk har vi ikke anledning til å behandle helseopplysninger som fremkommer i e-post. E-post med sensitiv informasjon er vi pålagt å slette uten å behandle. 

Behandlingssted  

Helsetjenestene som leveres av Kry er digitale og medlemmene har tilgang til tjenesten uavhengig av lokasjon.  

Elektronisk formidling av helse- og personopplysninger  

Ved inngåelse av Frisk Helsetjenester samtykker medlemmet til bruk av elektronisk formidling av helse og personopplysninger. Informasjon om timer/behandling/refusjonsskjema igangsatt av Kry sendes kunden digitalt via PasientPost.  

 1. UTREDNING OG BEHANDLING SOM DEKKES AV AVTALEN  

Allmennlege  

Ved sykdom og/eller skade kan våre allmennleger konsulteres per video. Pasienten må identifisere seg via BankID/BankID på mobil. Det er ingen begrensning på antall konsultasjoner. Man bestiller konsultasjonen i Kry-appen med kort ventetid, hvor åpningstiden er mellom 07 og 22. I perioder med stor pågang vil konsultasjon med lege gis ved første ledige time.  

Dersom videolegen finner det nødvendig at pasienten må ha time til fysisk legeundersøkelse, henvises det til fastlege/legevakt. Utgifter relatert til dette dekkes ikke som en del av avtalen.  

Medlemmets barn under 16 år kan benytte allmennlegetjenesten per video. Medlemmet må selv bestille og være til stede under konsultasjonen. Øvrige utredninger og behandlinger som avtalen omfatter dekkes ikke.  

Psykolog  

Avtalen dekker behandling hos psykolog via videokonsultasjon. Det dekkes inntil 8 konsultasjoner per år.  

Rådgivningstelefon med sykepleier 24/7  

Avtalen dekker fri tilgang til medisinsk rådgivning med sykepleier per telefon, med åpningstid hele døgnet og dekning 365 dager i året.  

 1. GENERELT  

Bindingstid  

Frisk Helsemedlemskap har oppsigelsestid på en måned regnet fra førstkommende månedsskifte. 

Fornyelse og varighet 

Selskapet har rett til å endre vilkår, og vil varsle dette i rimelig tid før tiltredelse.  

Opphør av avtale  

Medlemmet har kun tilgang til helsetjenestene i Frisk Helsetjenester i avtaleperioden og vil ikke få refundert utgifter til helsetjenester utover avtaleperioden. Dette gjelder også for påbegynt utredning og/eller behandling.  

Refusjon  

Medlemmet må selv legge ut for behandling/undersøkelse vedkommende er henvist til fra videolege. Utlegg som overskrider antall behandlinger/undersøkelser regulert i vilkårene dekkes av medlemmet selv. Henvisninger til undersøkelser/behandlinger som ikke er omfattet av avtalen dekkes ikke.  

Force Majeure  

Kjeden er ikke ansvarlig for hindring eller begrensning av tjenester som inngår i avtalen på grunn av forhold utenfor kjeden sin kontroll, og som kjeden ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgene av (Force Majeure). Eksempelvis naturkatastrofer, pandemier osv. Bestemmelsene gjelder også underleverandører i denne avtalen. 

 1. DEFINISJONER  

Behandling  

Tiltak som utføres i den hensikt å helbrede eller utbedre sykdom og/eller skade. Behandling skal utføres av de behandlere som avtalen omfatter.  

Medlem  

Den person som Frisk Helsetjenester gjelder for.  

Avtaleperioden  

Tiden medlemmet er omfattet av Frisk Helsetjenester, det vil si fra det tidspunktet avtalen trer i kraft og inntil den opphører.  

Helbrede  

Et tiltak for å oppnå fullstendig symptomfrihet og normalisering av funksjoner etter sykdom og/eller skade.  

Legespesialist  

Lege som innehar godkjent fagspesialitet i henhold til kriterier satt av Den norske legeforening og offentlig myndighet. Spesialist i allmennmedisin er ikke definert som legespesialist i denne sammenheng.  

Sykdom  

Forstyrrelse av normale fysiologiske tilstander og prosesser i ett eller flere organer, som gir eller vil gi kroppslig ubehag, og som fører til mer enn ubetydelig nedsatt og/eller forstyrret fysisk- og psykisk funksjonsevne.  

Varig  

Med varig menes, i relasjon til behandling, en vedvarende stabil tilstand etter sykdom eller skade ut over en periode på 12 måneder.  

Symptomfri  

Tilstand uten tilstedeværelse av de symptomer og plager som er forbundet med den aktuelle lidelse og/eller komplikasjoner/følger av denne. 

VILKÅRSENDRINGER: 

Vilkårene ble revidert 8.5.2024. Vilkårene inkluderer Aktiv Trening.

Vilkårene ble revidert 1.1.2024. Prisjustering årlig administrasjonskostnad fra 299,- til 349,-. 

Vilkårene ble revidert 19.9.2023. Vilkår knyttet til prisjustering, behandlingsavtalen. Tidliger vilkår finner du her.

Vilkårene ble revidert 15. mai 2020. Det er nå mulig å tegne medlemskap fra fylte 15 år, med spesielle betingelser. Det er lagt til vilkår for spesialmedlemskap som medlemskap knyttet til vekt- og livsstilsendring. Vilkårene knyttet til behandlingsavtalen i All in-medlemskapet er justert. Tydeliggjøring av vilkår for Familiemedlemskap. Vilkår for online-medlemskap er lagt til. 

Vilkårene ble revidert 09.01.2020. En oversikt over hvilke juridiske enheter som drifter Family Sports Club-sentrene ble lagt til. Det ble også lagt til en presisering om at informasjon om ditt medlemskap finnes på fsc.no under “mine sider”.  

Vilkårene ble endret 06.01.2020. Vilkår knyttet til behandlingsavtalen og frys av medlemskap er endret.