Meny
Søk

Rent senter - medlemsvilkår

Medlemsvilkår Rent Senter:

Family Sports Club har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på våre treningssentre.

Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.

Som medlem av Family Sports Club tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir  Family Sports Club rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no

Family Sports Club har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av  dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg  på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk, se under.

Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og Family Sports Club har anledning til å heve treningsavtalen.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Avtale som signeres ved mistanke om bruk av doping:

AVTALE OM DOPINGKONTROLL

Jeg aksepterer herved på forespørsel å avlegge dopingkontroll når jeg befinner meg på et av Family Sports Clubs treningssenter. Jeg er kjent med at en slik dopingprøve består i å avlegge en urinprøve under tilsyn av autorisert dopingkontrollør / helsepersonell fra Antidoping Norge, og at slike prøver analyseres på et godkjent laboratorium. Antidoping Norge er sertifisert i hht. ISO 9001 og følger prosedyrer fastsatt av World Anti-Doping Agency. Family Sports Clubs rett til å gjennomføre dopingkontroller er begrenset til inntil tre pr. år.

Positiv dopingprøve som skyldes medisinsk behandling forskrevet av lege utgjør intet mislighold av treningsavtale. Positiv dopingprøve som ikke skyldes medisinsk behandling, eller som ikke av andre grunner er unnskyldelig, medfører at treningssenteravtalen blir hevet med øyeblikkelig virkning. Det samme gjelder nektelse av å avgi dopingprøve.

Det er utarbeidet veileder for Family Sports Clubs antidopingarbeid som sikrer kundens rettigheter. Disse finnes på www.rentsenter.no. Der kunden benytter seg av sin klageadgang kan Family Sports Club ikke heve avtalen før klagesaken er avgjort.

Family Sports Club har konsesjon fra Datatilsynet for behandling av personopplysninger og har således rutiner for oppbevaring, håndtering og sletting av personopplysninger knyttet til avtaleforholdet med kunden og eventuelle dopingkontroller. Ansvarlig for antidopingarbeidet er treningssenterets, og det daglige ansvar for arbeidet er den til enhver tid daglige leder ved senteret.

Dato, sted ___________________

Underskrift medlem ___________________