Hopp til hovedinnhold

Større familie. Enda mer smilepuls!

Family Sports Club er det nye navnet til Stamina Trening AS som er Norges nest største treningskjede med over 50 senter og 1500 ansatte. Vi er en del av Norsk Treningshelse AS som er en norsk helseaktør bestående av treningssentre og private helsetjenester. Våre ansatte jobber hver dag for å skape en friskere og mer aktiv hverdag for folk flest. Gjennom dette arbeidet jobber vi mot vår visjon «Flere friske folk» gjennom gode treningsopplevelser for hele familien.

Historien

Stamina tar mål av seg til å bli en ledende aktør innenfor skandinavisk folkehelse ved å bygge et helsehus som skal bidra til å gjøre flere friske. Vi ser altså på vårt virke i et folkehelseperspektiv.

Kjerneverdier

Stamina er en verdi-drevet organisasjon hvor kjerneverdiene danner grunnlaget for en samhandlings- og prestasjonskultur.

Samhandlingsverdier:

Lagspiller, Engasjert, Pålitelig

Prestasjonsverdier:

Nyskapende, Kompetent, Ambisiøs

Forretningsidé

Stamina bygger sin strategi på en forretningsidé om å integrere vår ekspertise og erfaring for å utvikle og levere mest mulig integrerte løsninger – konsepter, produkter og tjenester – mot bedrifts- og privatmarkedet, i så vel offentlig som privat sektor. Dette vil i sum bidra til en sammensatt verdiskaping – til økt overskudd: Økt produktivitet og styrket økonomi for bedrifter; bedre helse og økt livskvalitet for individet; reduserte helsekøer og sparte midler for samfunnet.

Den konseptuelle tilnærmingen er å se enkeltmennesker, grupper og virksomheter i et unikt 360 graders helseperspektiv.

Staminas brede og dype kompetanse skal – på tvers av fag og divisjoner – systematiseres og styrkes, og utnyttes i mest mulig samlede løsninger. Ved å integrere ekspertise og erfaring gjennom konsernet skal Stamina skape større synergi, og sikre en sterkere posisjon i et voksende marked med mange aktører i til dels utydelige bransjer.

Staminas organisasjon skal knyttes sammen med en sterk prestasjons- og samhandlingskultur, som skal bidra til å utvikle én organisasjon på tvers av fag og struktur – og med høy faglig kvalitet og klar verdiskaping som rettesnor. Konsernets kjerneverdier skal brukes som en aktiv og levende drivkraft for å utvikle organisasjonen – og å skape verdier.

Tilnærming: Flere friske folk

Stamina er drevet av sin misjon ’Vi gjør folk flest friskere’. Som folkehelseaktør vil Stamina bidra til at enkeltmennesker holder seg friske – eller blir friske – enten det er i arbeidslivet eller privat, gjennom både forebygging og behandling. 

Stamina arbeider bredt med både forebygging og behandling. Ideelt sett skal virksomheten bidra til å holde folk friske gjennom forebygging, og først gjøre dem friske – med behandling og rehabiliting – når det måtte være nødvendig.

Helsefilosofi

Stamina har som tilnærming å verne om det friske i mennesket – og reparere det skadde. Hele virksomheten skjer i prinsippet innenfor henholdsvis forebygging og behandling. Forebygging er å foretrekke; behandling må til når skaden har skjedd.

Forebygging innebærer å forhindre at uønskede hendelser, situasjoner eller tilstander oppstår – enten det er på arbeidsplassen eller på fritiden. Forebyggingen skjer både på det psykiske og fysiske plan, og består av en rekke tilbud og aktiviteter, fra faktiske omgivelser til personlige holdninger.

Behandling innebærer å ta konkret tak i skader som har inntruffet, vesentlig ved fysikalske grep eller medisinske inngrep, og i stor utstrekning ved hjelp av rehabilitering – ikke minst av fysisk slitasje. Livsstilsendring omfatter behandling av en uønsket situasjon, og forebygger samtidig sykdom.

Stamina har bakgrunn i tilnærmingen friskvern: Selv de fleste som sliter med plager – fysiske eller psykiske – er i hovedsak friske. Samtidig som en behandler slitasje og skader er det særdeles viktig å verne om det som fortsatt er friskt – og forhindre at det også blir skadd. Dette skjer ikke minst ved at arbeidsplasser tilpasses og arbeidssituasjonen tilrettelegges med dette for øyet, ofte kombinert med en form for fysisk trening som forebygger de mest sannsynlige slitasjeskadene.

Samfunnsrolle

Stamina er en samfunnsaktør – med en samfunnsrolle.Vi skal bidra til et bedre liv for den enkelte, og til et bedre samfunn for alle; til sammensatt overskudd.

Helse er et samfunnsanliggende; folkehelse omfatter helsetilstanden til hele befolkningen som sådan – og dermed: helsen til den enkelte. Helse er et sammensatt fagfelt, og Stamina arbeider på viktige områder som er politisk prioritert innenfor folkehelsen; som er faglig begrunnet og har bred politisk oppslutning. Disse omfatter ikke minst arbeidsliv og sykefravær, holdninger og livsstilsykdommer – med særlig vekt på forebygging.

En stor del av den voksne befolkningen tilbringer en vesentlig del av sin tid – sitt liv – i arbeid, på en arbeidsplass. Forebygging så vel som behandling av slitasje og skader der, gjennom lovpålagt eller frivillig bedriftshelse, er derfor en viktig del av folkehelseinnsatsen. Forebygging skjer både på arbeidsplassen og i folks privatsfære. Stamina er, i likhet med helsemyndighetene og fagmiljøer for øvrig, av den oppfatning at fysisk aktivitet og balansert kosthold er hovedveien til gode helse, både på det fysiske og psykiske området. Stamina tilbyr derfor treningsopplegg så vel som ernæringsråd for enkeltpersoner og grupper – på arbeidsplassen eller fritiden.

Innsats for folkehelse er investering i verdiskaping. God helse gir overskudd: for bedriften, for arbeidstakere, for samfunnet.

Stamina bidrar til å gi enkeltpersoner overskudd – og en bedre livskvalitet i et lengre livsløp – ved å hjelpe dem til å ta tak i sine personlige utfordringer; til å få bedre helse og mer energi.

Stamina bidrar til å gi virksomheter overskudd ved å ta tak i deres arbeidsmiljøutfordringer – ved å hjelpe til med tilrettelegging og forebygging; til å redusere fravær og øke effektivitet.

Stamina bidrar til å gi samfunnet overskudd – og en bedre folkehelse – ved å avhjelpe betydelige helseutfordringer; til å forkorte helsekøer; til å redusere personlig lidelse og offentlige utgifter.

 

Jeg vil komme igang med trening!