Hopp til hovedinnhold

Vilkår // FRISK Helsemedlemskap

1. HVA AVTALEN OMFATTER

Avtalen omfatter følgende:

• Allmennlege

• Legespesialist

• Bildeundersøkelser (røntgen, CT, MR og ultralydundersøkelse)

• Dagkirurgiske inngrep

• Fysikalsk behandling

• Psykolog

• Idrettsmedisinsk vakttelefon

• Reiseutgifter til behandling

Bestilling av utredning og behandling

Behandlingssentralen ved Idrettsmedisinsk Avdeling AS (heretter Idrettsmedisinsk Avdeling) skal forhåndsgodkjenne utgifter som kreves dekket i forbindelse med utredning og behandling. All utredning og behandling må derfor bestilles via behandlingssentralen. 

Kontaktinformasjon: 

• Telefon (+47) 53 00 68 00 alle hverdager 8.00 - 16.00

• Epost: behandling@idrettsmedisinsk.no  

Etter gjeldende regelverk har vi ikke anledning til å behandle helseopplysninger som fremkommer i epost. E-post med sensitiv informasjon er vi pålagt å slette uten å behandle. 

Behandlingssted

Avtalen gjelder behandling i Norge, det vil si ved klinikker som Idrettsmedisinsk Avdeling driver selv eller ved private og offentlige institutt/klinikker/sykehus som Idrettsmedisinsk Avdeling har inngått avtale med.

Elektronisk formidling av helse- og personopplysninger

Ved inngåelse av FRISK Helsemedlemskap samtykker medlemmet til bruk av elektronisk formidling av helse- og personopplysninger. Idrettsmedisinsk Avdeling forplikter seg til å overholde alle krav i de til enhver tid gjeldende lover og retningslinjer for informasjonssikkerhet og personvern. 

2. UTREDNING OG BEHANDLING

2.1. Tilstander som kan gi rett til utredning og behandling

Avtalen gir rett til medisinsk nødvendig utredning og behandling ved skade og sykdom.

Henvisninger fra våre allmennleger må være utstedt i avtaleperioden. Behandlingen må kunne helbrede eller lindre sykdommen/skaden med utsikt til varig resultat. Den må være ansett som medisinsk nødvendig, rasjonell og riktig for den aktuelle lidelse ut fra gjeldende praksis i offentlige sykehus. Idrettsmedisinsk Avdeling sine allmennleger skal vurdere hva som er medisinsk nødvendig.

Henvisning til fysikalsk behandling, psykolog, legespesialist, bildeundersøkelse og kirurgisk behandling skal vurderes og utføres av Idrettsmedisinsk Avdeling sine egne allmennleger. 

Unntak

Idrettsmedisinsk Avdeling dekker ikke utgifter til avtalt behandling dersom medlemmet uteblir uansett årsak. 

Ansvarsbegrensning

Erstatningsansvar for feil som oppstår i forbindelse med den medisinske behandlingen er den enkelte leges og/eller klinikks eget ansvar. Dette gjelder all behandling som utføres under helsemedlemskapet.

2.2. Utredning og behandling som dekkes av avtalen

Allmennlege

Ved sykdom og skade kan våre allmennleger konsulteres per video. Pasient må identifisere seg via BankID/BankID på mobil. Allmennlegen vil være tilgjengelig på virkedager i tidsrommet 08.30 – 15.00. Det er ingen begrensning på antall konsultasjoner. Dersom medlemmet kontakter FRISK-Sentralen før kl. 10.00 vil konsultasjon bli gitt samme dag. Ved henvendelser etter kl. 10.00 vil pasient få konsultasjon senest påfølgende dag. Allmennlegen kan henvise til andre tjenester i behandlingsavtalen dersom det foreligger sykdom eller skade som krever videre utredning eller behandling. Dersom allmennlegen finner at pasienten må ha time til fysisk legeundersøkelse, henvises pasienten til egen fastlege eller til lege i en av Idrettsmedisinsk Avdeling sine klinikker. 

Henvisninger som krever fysisk undersøkelse hos annen allmennlege er ikke dekket av helsemedlemskapet.

Helsemedlemmets barn

Helsemedlemmets barn under 16 år kan benytte allmennlegetjenesten per video. Øvrige utredninger og behandlinger som avtalen omfatter dekkes ikke. 

Legespesialist

Det dekkes inntil 4 konsultasjoner per bindingsperiode.  Konsultasjon garanteres innen 20 virkedager løpende fra dagen etter at FRISK-Sentralen har mottatt informasjon om viderehenvisning fra allmennlege.

Bildeundersøkelser

Avtalen dekker utredning med MR, røntgen, CT og ultralydundersøkelse. Undersøkelse garanteres innen 20 virkedager løpende fra dagen etter at FRISK-Sentralen har mottatt informasjon om viderehenvisning fra allmennlege.

Dagkirurgiske inngrep

Ved dagkirurgi dekkes inngrep der totalkostnad ikke overstiger kr 30.000,- per bindingsperiode. Operasjonen skal være en konsekvens av vurderingen til den aktuelle legespesialist som vår allmennlege har henvist til. Operasjon garanteres innen 20 virkedager løpende fra dagen etter at FRISK-Sentralen har mottatt informasjon om viderehenvisning fra allmennlege.

Fysikalsk behandling

Det dekkes inntil 8 konsultasjoner hos fysioterapeut/manuellterapeut per bindingsperiode. Behandlingsform som medfører tilleggskostnader utover ordinær konsultasjonspris dekkes ikke. Det godkjennes at førstegangskonsultasjon (utredningskonsultasjon) settes opp som dobbeltime (max 60 min). Øvrige konsultasjoner skal være enkelttimer. Konsultasjon garanteres innen 10 virkedager løpende fra dagen etter at FRISK-Sentralen har mottatt informasjon om viderehenvisning fra allmennlege.

Psykolog

Avtalen dekker behandling hos psykolog via video-konsultasjon. Det dekkes inntil 8 konsultasjoner per bindingsperiode. Konsultasjon garanteres innen 10 virkedager løpende fra dagen etter at FRISK-Sentralen har mottatt informasjon om viderehenvisning fra allmennlege.

Idrettsmedisinsk vakttelefon - 09 113

Ved akutt skade kan vår idrettsmedisinske vakttelefon kontaktes på telefon 09 113 alle hverdager fra 16.00-22.00 og helgedager fra 12.00-18.00 for råd og veiledning relatert til skaden. Idrettsmedisinsk vakttelefon kan ikke benyttes ved sykdom.

Reiseutgifter til behandling

Avtalen dekker reiseutgifter fra fast bostedsadresse til behandlingsstedet når reiseavstanden mellom fast bostedsadresse og behandlingssted er mer enn 100 kilometer hver vei. Avtalen dekker billigste reisemåte og skal klareres med FRISK-Sentralen i forkant av reisen. Ved bruk av egen bil erstattes 2,50 kroner per kilometer. Dersom pasienten har fått tilsagn om behandling i det offentlige helsevesenet, dekkes reise av Pasientreiser.

2.3. Unntak

Avtalen dekker ikke utgifter til:

 • Allmennlege dersom videokonsultasjon er uegnet
 • Helsesjekk, screeningundersøkelser og undersøkelser som har helseforebyggende hensikt
 • Synskorreksjon, synskorrigerende behandling og behandling av skjeve hornhinner 
 • Utredning og behandling av overvekt 
 • Utredning, behandling, operasjon og medisinsk utstyr til behandling av søvnproblemer som snorking og søvnapnè 
 • Utredning og behandling av hørselssvekkelse, herunder utgifter til høreapparat, implantat og tilpasning av slike 
 • Rekreasjons- og kuropphold
 • Organ- og vevstransplantasjoner, herunder stamcellebehandling og følger av slike
 • Utredning, behandling og operasjon ved sterilisering, seksuell dysfunksjon, abort, prevensjon, svangerskap, fødselsskader, fertilitetsproblemer eller ved ønske om kjønnsskifte
 • Rusbehandling
 • Behandling av kjønnssykdommer og HIV/AIDS
 • Utredning og behandling hos tannlege eller kjeveortoped/kjevekirurg
 • Legemidler og medisinsk materiell
 • Kosmetiske behandlinger og/eller operasjoner, herunder følger av tidligere utførte kosmetiske behandlinger/operasjoner

3. GARANTITID

Garantitid er den maksimale tiden medlemmet må vente på undersøkelse eller behandling. Dersom det offentlige ikke kan innfri garantitiden vil private alternativer benyttes. Garantitiden løper fra første virkedag etter FRISK-Sentralen har mottatt fullstendig og nødvendig dokumentasjon for den anbefalte behandling. 

Garantitiden gjelder for første undersøkelse eller behandling for den aktuelle skade eller det aktuelle sykdomstilfellet som medlemmet har fått tilbud om. Hvis FRISK-Sentralen ikke innfrir garantitiden, vil medlemmet få en kompensasjon på kr 400,- per dag inntil et maksimalt beløp på kr 4000,- 

Unntak

Garantitiden gjelder ikke:

 • Hvis undersøkelse, behandling eller operasjon må utsettes på grunn av medisinske årsaker utenfor FRISK-Sentralens eller medisinsk tjenesteyters kontroll og/eller forhold hos medlemmet selv.
 • Dersom helsemedlemmet ønsker behandling et annet sted enn det FRISK-Sentralen tilbyr.
 • Ved behandling hos psykiater.

4. GENERELT

Bindingstid

Forutsetningen for å tegne FRISK Helsemedlemskap er at man allerede innehar et treningsmedlemskap hos Stamina Trening. 

FRISK Helsemedlemskap bindes for 12 måneder av gangen. Dersom ikke helsemedlemskapet sies opp, forlenges det automatisk med nye 12 måneder. Oppsigelse av avtalen må være oss i hende senest 1 måned før utløp av bindingstiden. Helsemedlemskapet medfører at treningsmedlemskapet også bindes i den samme perioden. Det er ikke mulig å fryse medlemskapet.

Pris

FRISK Helsemedlemskap koster kr. 199,- per måned som kommer i tillegg til pris på eksisterende treningsmedlemskap.

Helseutbytte

Stamina Trening vil refundere kr. 20,- per trening FRISK Helsemedlemmet gjennomfører på Stamina Trening sine sentre. I løpet av 1 måned kan man maksimalt få refundert kr. 199,- slik at helsemedlemskapet i så fall blir gratis den måneden. Helsemedlemmet kan ikke videreføre refusjon for treninger fra en måned til en annen måned. Helseutbyttet, som er summen av alle månedlige refusjoner i løpet av bindingstiden, utbetales i løpet av måneden etter at bindingstiden utløper.

Registrering av treninger for utbetaling av utbytte

Alle treninger må registreres i appen iQey, ditt digitale medlemskort. Det er ditt ansvar å sørge for at du registrerer din ankomst på senteret i iQey. Treninger du har gjennomført uten å registrere den i iQey fanges ikke opp av våre systemer, og blir ikke med i grunnlaget for å regne ut ditt treningsutbytte.

Opphør av avtale

Dersom avtalen opphører dekker Idrettsmedisinsk Avdeling (FRISK-Sentralen) utgifter til behandling i inntil 1 måned utover avtaleperiode for sykdoms- og skadetilfeller som er henvist og godkjent i avtaleperioden.

Karenstid

FRISK Helsemedlemskap dekker ikke konsultasjoner eller behandling for sykdom/skader de første 30 dager etter at helsemedlemskapet er etablert i Stamina Trening. 

Avtalens varighet

Avtalen er ettårig og fornyes automatisk for ett år av gangen.

5. DEFINISJONER

Behandling

Tiltak som utføres i den hensikt å helbrede eller utbedre sykdom og/eller skade. Behandling skal utføres av legespesialist, fysioterapeut, manuellterapeut eller psykolog.

Medlemmet

Den person som FRISK Helsemedlemskapet gjelder for.

Avtaleperioden

Tiden medlemmet er omfattet av FRISK Helsemedlemskapet, det vil si fra det tidspunktet avtalen trer i kraft og inntil den opphører.

Helbrede

Et tiltak for å oppnå fullstendig symptomfrihet og normalisering av funksjoner etter sykdom eller skade.

Legespesialist

Lege som innehar godkjent fagspesialitet i henhold til kriterier satt av Den norske legeforening og offentlig myndighet. Spesialist i allmennmedisin er ikke definert som legespesialist i denne sammenheng.

Medisinsk nødvendig behandling

Medisinsk behandling anses nødvendig når tilstanden og/eller sykdommen som ligger til grunn vil medføre konsekvens for livslengde og/eller funksjonsevne, og uteblivelse av behandling vil medføre en negativ endring av prognose. Med behandling menes tiltak/prosedyrer som kan kurere eller lindre sykdommen eller skaden og som i det offentlige sykehus/spesialistmiljø anses som rasjonell og riktig for den aktuelle lidelse. Kosmetisk kirurgi og følgetilstander av dette anses ikke som medisinsk nødvendig.

Sykdom

Forstyrrelse av normale fysiologiske tilstander og prosesser i ett eller flere organer, som gir eller vil gi, kroppslig ubehag, og som fører til mer enn ubetydelig nedsatt og/eller forstyrret fysisk- og psykisk funksjonsevne. 

Varig

Med varig menes, i relasjon til behandling, en vedvarende stabil tilstand etter sykdom eller skade ut over en periode på 12 måneder. 

Symptomfri

Tilstand uten tilstedeværelse av de symptomer og plager som er forbundet med den aktuelle lidelse eller komplikasjoner (følger) av denne.

 

Jeg vil komme igang med trening!