Hopp til hovedinnhold

ALL IN medlemsvilkår

Medlemsbetingelser for Family Sports Club sitt ALL IN-medlemskap. Vilkårene er gjeldende fra 14.08.19

1. HVA AVTALEN OMFATTER

Avtalen omfatter følgende:

 • Allmennlege
 • Legespesialist
 • Bildeundersøkelser (røntgen, CT, MR og ultralydundersøkelse)
 • Dagkirurgiske inngrep
 • Psykolog
 • Idrettsmedisinsk Vakttelefon
 • Reiseutgifter til behandling

 

Bestilling av utredning og behandling

Helsetjenestene i All In leveres av FRISK Sentralen ved Idrettsmedisinsk Avdeling AS (heretter Idrettsmedisinsk Avdeling). FRISK Sentralen skal forhåndsgodkjenne utgifter som kreves dekket i forbindelse med utredning og behandling. All utredning og behandling må derfor bestilles via FRISK Sentralen.

Kontaktinformasjon:

 • Telefon (+47) 53 00 68 00 alle hverdager 8.00 - 16.00
 • Epost: behandling@idrettsmedisinsk.no.


Etter gjeldende regelverk har vi ikke anledning til å behandle helseopplysninger som fremkommer i epost. E-post med sensitiv informasjon er vi pålagt å slette uten å behandle.


Behandlingssted

Avtalen gjelder behandling i Norge, det vil si ved klinikker som Idrettsmedisinsk Avdeling driver selv eller ved private og offentlige institutt/klinikker/sykehus som Idrettsmedisinsk Avdeling har inngått avtale med.

Elektronisk formidling av helse- og personopplysninger

Ved inngåelse av All In samtykker medlemmet til bruk av elektronisk formidling av helse- og personopplysninger. Idrettsmedisinsk Avdeling forplikter seg til å overholde alle krav i de til enhver tid gjeldende lover og retningslinjer for informasjonssikkerhet og personvern.

 

2. UTREDNING OG BEHANDLING

2.1. Tilstander som kan gi rett til utredning og behandling

Avtalen gir rett til medisinsk nødvendig utredning og behandling ved skade og sykdom.

Henvisninger fra våre allmennleger må være utstedt i avtaleperioden. Behandlingen må kunne helbrede eller lindre sykdommen/skaden med utsikt til varig resultat. Den må være ansett som medisinsk nødvendig, rasjonell og riktig for den aktuelle lidelse ut fra gjeldende praksis i offentlige sykehus. Idrettsmedisinsk Avdeling sine allmennleger skal vurdere hva som er medisinsk nødvendig.

Henvisning til  legespesialist, bildeundersøkelse kirurgisk behandling og psykolog skal vurderes og utføres av Idrettsmedisinsk Avdeling sine egne allmennleger.

Unntak

Idrettsmedisinsk Avdeling dekker ikke utgifter til avtalt behandling dersom medlemmet uteblir uansett årsak.

Ansvarsbegrensning

Erstatningsansvar for feil som oppstår i forbindelse med den medisinske behandlingen er den enkelte leges og/eller klinikks eget ansvar. Dette gjelder all behandling som utføres under helsemedlemskapet.


2.2. Utredning og behandling som dekkes av avtalen

Allmennlege

Ved sykdom og skade kan våre allmennleger konsulteres per video. Pasient må identifisere seg via BankID/BankID på mobil. Allmennlegen vil være tilgjengelig alle virkedager i tidsrommet 08.30 – 15.00. Det er ingen begrensning på antall konsultasjoner. Vi vil tilstrebe å gi legekonsultasjon til pasienter som tar kontakt med FRISK Sentralen samme dag.  I perioder med stor pågang vil konsultasjon med lege gis ved første ledige time. Allmennlegen kan henvise til andre tjenester i behandlingsavtalen dersom det foreligger sykdom eller skade som krever videre utredning eller behandling. Dersom allmennlegen finner at pasienten må ha time til fysisk legeundersøkelse, henvises pasienten til egen fastlege/legevakt eller til lege i en av Idrettsmedisinsk Avdeling sine klinikker. Henvisninger som krever fysisk undersøkelse hos annen allmennlege/legevakt er ikke dekket av helsemedlemskapet.

Helsemedlemmets barn

Helsemedlemmets barn under 16 år kan benytte allmennlegetjenesten per video. Øvrige utredninger og behandlinger som avtalen omfatter dekkes ikke.

Legespesialist

Det dekkes inntil 4 konsultasjoner per bindingsperiode. Vi tilstreber å få time til legespesialist innen 20 virkedager løpende fra dagen etter at FRISK Sentralen har mottatt informasjon om viderehenvisning fra allmennlege.

Bildeundersøkelser

Avtalen dekker utredning med MR, røntgen, CT og ultralydundersøkelse. Vi tilstreber å få time til undersøkelse innen 20 virkedager løpende fra dagen etter at FRISK Sentralen har mottatt informasjon om viderehenvisning fra allmennlege.


Dagkirurgiske inngrep

Ved dagkirurgi dekkes inngrep der totalkostnad ikke overstiger kr 30.000,- per bindingsperiode. Operasjonen skal være en konsekvens av vurderingen til den aktuelle legespesialist som vår allmennlege har henvist til. Vi tilstreber å få time til operasjon innen 20 virkedager løpende fra dagen etter at FRISK Sentralen har mottatt informasjon om viderehenvisning fra allmennlege.

Psykolog
Avtalen dekker behandling hos psykolog via videokonsultasjon. Det dekkes inntil 8 konsultasjoner per bindingsperiode. Vi tilstreber å få konsultasjon hos psykolog innen 10 virkedager løpende fra dagen etter at FRISK Sentralen har mottatt informasjon om viderehenvisning fra allmennlege.

Idrettsmedisinsk Vakttelefon - 09 113

Ved akutt skade kan vår idrettsmedisinske vakttelefon kontaktes på telefon 09 113 alle hverdager fra 16.00-22.00 og helgedager fra 12.00-18.00 for råd og veiledning relatert til skaden. Idrettsmedisinsk Vakttelefon kan ikke benyttes ved sykdom.

Reiseutgifter til behandling

Avtalen dekker reiseutgifter fra fast bostedsadresse til behandlingsstedet når reiseavstanden mellom fast bostedsadresse og behandlingssted er mer enn 100 kilometer hver vei. Avtalen dekker billigste reisemåte og skal klareres med FRISK Sentralen i forkant av reisen. Ved bruk av egen bil erstattes 2,50 kroner per kilometer. Dersom pasienten har fått tilsagn om behandling i det offentlige helsevesenet, dekkes reise av Pasientreiser.

 

2.3. Unntak

Avtalen dekker ikke utgifter til:

 • Allmennlege dersom videokonsultasjon er uegnet
 • Helsesjekk, screeningundersøkelser og undersøkelser som har helseforebyggende hensikt
 • Synskorreksjon, synskorrigerende behandling og behandling av skjeve hornhinner 
 • Utredning og behandling av overvekt 
 • Utredning, behandling, operasjon og medisinsk utstyr til behandling av søvnproblemer som snorking og søvnapnè 
 • Utredning og behandling av hørselssvekkelse, herunder utgifter til høreapparat, implantat og tilpasning av slike 
 • Rekreasjons- og kuropphold
 • Organ- og vevstransplantasjoner, herunder stamcellebehandling og følger av slike
 • Utredning, behandling og operasjon ved sterilisering, seksuell dysfunksjon, abort, prevensjon, svangerskap, fødselsskader, fertilitetsproblemer eller ved ønske om kjønnsskifte
 • Rusbehandling
 • Behandling av kjønnssykdommer og HIV/AIDS
 • Utredning og behandling hos tannlege eller kjeveortoped/kjevekirurg
 • Legemidler og medisinsk materiell
 • Kosmetiske behandlinger og/eller operasjoner, herunder følger av tidligere utførte kosmetiske behandlinger/operasjoner

 

 

3. GENERELT

 

Bindingstid

All In er en del av ditt treningsmedlemskap og følger derav de samme vilkårene som treningsmedlemskapet i forbindelse med bindingstid.

Opphør av avtale

Dersom avtalen opphører dekker Idrettsmedisinsk Avdeling (FRISK Sentralen) utgifter til behandling i inntil 1 måned utover avtaleperiode for sykdoms- og skadetilfeller som er henvist og godkjent i avtaleperioden.

 

4. DEFINISJONER

Behandling
Tiltak som utføres i den hensikt å helbrede eller utbedre sykdom og/eller skade.

Medlemmet
Den person som All In gjelder for.

Avtaleperioden
Tiden medlemmet er omfattet av All In, det vil si fra det tidspunktet avtalen trer i kraft og inntil den opphører.

Helbrede
Et tiltak for å oppnå fullstendig symptomfrihet og normalisering av funksjoner etter sykdom eller skade.

Legespesialist
Lege som innehar godkjent fagspesialitet i henhold til kriterier satt av Den norske legeforening og offentlig myndighet. Spesialist i allmennmedisin er ikke definert som legespesialist i denne sammenheng.

Medisinsk nødvendig behandling
Medisinsk behandling anses nødvendig når tilstanden og/eller sykdommen som ligger til grunn vil medføre konsekvens for livslengde og/eller funksjonsevne, og uteblivelse av behandling vil medføre en negativ endring av prognose. Med behandling menes tiltak/prosedyrer som kan kurere eller lindre sykdommen eller skaden og som i det offentlige sykehus/spesialistmiljø anses som rasjonell og riktig for den aktuelle lidelse. Kosmetisk kirurgi og følgetilstander av dette anses ikke som medisinsk nødvendig.

Sykdom
Forstyrrelse av normale fysiologiske tilstander og prosesser i ett eller flere organer, som gir eller vil gi, kroppslig ubehag, og som fører til mer enn ubetydelig nedsatt og/eller forstyrret fysisk- og psykisk funksjonsevne.

Varig
Med varig menes, i relasjon til behandling, en vedvarende stabil tilstand etter sykdom eller skade ut over en periode på 12 måneder.

Symptomfri
Tilstand uten tilstedeværelse av de symptomer og plager som er forbundet med den aktuelle lidelse eller komplikasjoner (følger) av denne.

Jeg vil komme igang med trening!